Thời khóa biểu

Mỗi tiết học kéo dài 45 phút. Giờ học thường bắt đầu lúc 8:25 và kết thúc lúc 16:00 và có thời gian chuyển tiết là năm phút.
timetable ok